ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
 • 0000/[2544-08-22] ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิต.pdf

 • 0000/[2546-11-20] ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี.pdf

 • 0000/[2546-11-26] ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา ปริญญาตรี.pdf

 • 0000/[2549-05-22] ประกาศ หลักเกณฑ์ส่งผลการเรียน.pdf

 • 0000/[2550-05-22] ประกาศ การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา.pdf

 • 0000/[2550-07-18] ประกาศ การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไข ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/[2550-08-01] ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา เพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/[2550-08-01] ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา แก้ไข ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/[2550-08-01] ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิต แก้ไข ฉ.2.pdf

 • 0000/[2550-10-02] ประกาศ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรคู่ขนาน.pdf

 • 0000/[2550-10-02] ประกาศ แนวปฏิบัติหลักสูตรคู่ขนาน.pdf

 • 0000/[2550-11-28] ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิต.pdf

 • 0000/[2550-11-28] ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา.pdf

 • 0000/[2551-03-25] ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไข ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/[2551-03-25]ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิต ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/[2552-05-03] ประกาศ แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แก้ไขฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/[2552-05-05] ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต.pdf

 • 0000/[2553-01-13] ประกาศ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ป.ตรี.pdf

 • 0000/[2553-04-01] ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุงฯ าภาคเรียนฤดูร้อน ปริญญาตรี ภาคปกติ.pdf

 • 0000/[2553-07-07] ประกาศ รายชื่อผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษารับรอง.pdf

 • 0000/[2553-09-22] ประกาศ อัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า.pdf

 • 0000/[2554-02-09] ประกาศ อัตราค่าบำรุงการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์.pdf

 • 0000/[2554-02-09] ประกาศ อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์.pdf

 • 0000/[2554-08-22] ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา บัณฑิตศึกษา.pdf

 • 0000/[2554-11-03] ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรีนยฤดูร้อน นานาชาติ.pdf

 • 0000/ประกาศ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา บัณฑิต.pdf

 • 0000/ประกาศ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ป.ตรี.pdf

 • 0000/ประกาศ การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไข ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/ประกาศ การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา บัณฑิตศึกษา.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา ปริญญาตรี.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการโอนหน่วยกิตจากสถาบันต่างประเทศ.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา เพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา แก้ไข ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิต แก้ไข ฉ.2.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิต.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรีนยฤดูร้อน นานาชาติ.pdf

 • 0000/ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุงฯ าภาคเรียนฤดูร้อน ปริญญาตรี ภาคปกติ.pdf

 • 0000/ประกาศ รายชื่อผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษารับรอง.pdf

 • 0000/ประกาศ หลักเกณฑ์ส่งผลการเรียน.pdf

 • 0000/ประกาศ อัตราค่าบำรุงการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์.pdf

 • 0000/ประกาศ อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์.pdf

 • 0000/ประกาศ อัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า.pdf

 • 0000/ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ Eng. ระดับบัณฑิต ปี 2553.pdf

 • 0000/ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิต.pdf

 • 0000/ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไข ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา.pdf

 • 0000/ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัรฑิต ฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/ประกาศ เรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ปี 2552.pdf

 • 0000/ประกาศ เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2552.pdf

 • 0000/ประกาศ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรคู่ขนาน.pdf

 • 0000/ประกาศ แนวปฏิบัติหลักสูตรคู่ขนาน.pdf

 • 0000/ประกาศ แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แก้ไขฉบับที่ 2.pdf

 • 0000/ร่าง ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน NUIC.pdf

 • 2552/[2553-05-28] ประกาศ เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2552.pdf

 • 2552/[2554-03-24] ประกาศ เรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ปี 2552.pdf

 • 2553/[2553-05-16] ประกาศ การถอนเงินค่าประกันของเสียหาย 2553.pdf

 • 2553/[2553-08-24] ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิต ปี 2553.pdf

 • 2555/[2552-01-17] ประกาศ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา บัณฑิต.pdf

 • 2555/[2554-04-22] ร่าง ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน NUIC.pdf

 • 2555/[2557]_ประกาศ กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ป.ตรี นานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2.pdf

 • 2555/ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ปี 2555.pdf

 • 2555/ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2552(แก้ไขเพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมเคมี .pdf

 • 2555/ประกาศ กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.มัธยมสาธิต มน. (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2.pdf

 • 2555/ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายครั้ง คณะเกษตรฯ นานาชาติ ปี 2555.pdf

 • 2555/ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555.pdf

 • 2555/ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ชั้นปีที่ 1.pdf

 • 2555/ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555.pdf

 • 2555/ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554.pdf

 • 2557/[2557]_ประกาศ การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี.pdf

 • 2558/[2558]_ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการโอนหน่วยกิตจากสถาบันต่างประเทศ.pdf

 • 2558/[2558]_ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่.pdf

 • 2559/[2559]_ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ป.ตรี-2559 ลงนาม 31 กค.pdf

 • Course Enrollment.pdf

 • Naresuan University Declaration of Changing Courses or Program.pdf

 • Naresuan University Rules Undergraduate Education 2006.pdf

 • The Assessment of Graduate Student.pdf


 • *กรุณา ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังเครื่องของท่าน โดย คลิกขวาที่ link ชื่อไฟล์ เลือก Save target As..

          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา