.....

       เพื่อให้การยื่นสำเร็จการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงประกาศให้นิสิต มหาวิทยาลัยทราบระเบียบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และถือปฏิบัติดังนี้.-

ข้อที่ 1  วันเริ่มยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของทุกๆภาคการศึกษา เป็นเวลา 30 วัน (วัน เวลา ทำการ) หากพ้นกำหนดยื่นสำเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องทำคำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนด และชำระค่าปรับยื่นสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนดทุกวัน วันละ 50.- บาท ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 2  กรณีที่นิสิตที่เคยยื่นสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา  นิสิตจะต้องดำเนินการขอแก้ไข การยื่นสำเร็จการศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง   (ปฏิบัติตามขั้นตอน ข้อที่ 1) 
ข้อที่ 3  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นขอสำเร็จการศึกษา มีดังนี้.-                                                       
            3.1  แบบฟอร์มตรวจสอบโครงการสร้างหลักสูตร (มน.25)
            3.2  แบบฟอร์มใบสรุปขอยื่นสำเร็จการศึกษา (ใบกรอกสถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)
            3.3  รูปถ่าย  ขาว - ดำ  ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ด้านหลังรูประบุ ชื่อ - สกุล  รหัสประจำตัว  คณะวิชาเอก  ภาคปกติ, พิเศษ  ด้านหลังรูปทุกรูป  
ข้อที่ 4  การแต่งกายสำหรับการถ่ายรูป เพื่อยื่นสำเร็จการศึกษา ดังนี้.- 
            4.1  ระดับปริญญาตรี 
                   4.1.1  ให้สวมชุดครุยวิทยฐานะ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                   4.1.2  นิสิตที่เป็นข้าราชการ ให้สวมเครื่องแบบปกติขาวตามต้นสังกัด ไม่สวมหมวก
                   4.1.3  กรณีนิสิตที่มิใช่ข้าราชการ ให้แต่งกาย ดังนี้.-
                   ชาย    - สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา มีเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร
                             - ไม่สวมแว่นตาดำ
                             - ผมสั้น สุภาพ
                   หญิง   - สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ปลายแขนเดินตะเข็บคู่ ไม่ห่อไหล่ คอและแนวสาบอกติดกระดุมมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 5 เม็ด กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย
                             - ไม่สวมแว่นตาดำ
                             - ผมยาวรวบไว้ด้านหลัง เปิดหู ไม่มีเครื่องประดับ
             4.2  ระดับปริญญาโท
                    4.2.1  ให้ใช้ครุยวิทยฐานะระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    4.2.2  นิสิตที่เป็นข้าราชการ ให้สวมเครื่องแบบปกติขาวตามต้นสังกัด ไม่สวมหมวก
                    4.2.3  กรณีนิสิตที่มิใช่ข้าราชการ ให้แต่งกาย ดังนี้.-
                    ชาย   - สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทสีเทาเข็ม ให้สวมสูทสากลสีเข็มสุภาพสวมทับ
                    หญิง   - สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ปลายแขนเดินตะเข็บคู่ไม่ห่อไหล่ คอและแนวสาบอก ติดกระดุมมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 5 เม็ด กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย 
                              - ไม่สวมแว่นตาดำ
                              - ผมยาวรวบไว้ด้านหลัง เปิดหู ไม่มีเครื่องประดับ
**** ตัวอย่างรูปถ่าย ****

กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยนเรศวร